HOME
OGŁOSZENIA
ZAREJESTRUJ DOMENĘ
DODAJ OGŁOSZENIE
DODAJ FIRMĘ DO BAZY
Osób online: 125; piątek, 21 luty 2020 Imieniny Eleonory, Lenki, Kiejstuta
... Darmowe ogłoszenie drobne - praca, sprzedaż, usługi, auto-moto i inne ... szybko łatwo i bez rejestracji ... możliwość dodania 4 zdjęć ...
...
Gorzowskie Firmy:
Gorzów Wlkp. • informacje • 2018-10-08
Polityka społeczna wobec osób starszych
Polityka społeczna wobec osób starszych

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki 

Wojewoda Lubuski zachęca również do rozwoju lokalnych inicjatyw, na rzecz aktywności, wsparcia i realizacji potrzeb tych osób.

Senior XXI wieku, to bardzo często aktywny senior. Polityka społeczna wobec osób starszych, uwzględnia potrzeby współczesnych seniorów. Wojewoda Lubuski zachęca również do rozwoju lokalnych inicjatyw,  na rzecz aktywności, wsparcia i realizacji potrzeb tych osób.

DEMOGRAFIA

W województwie lubuskim – podobnie jak w całym kraju – obserwujemy zmiany w strukturze demograficznej ludności. Od 5 lat, ogólna liczba mieszkańców województwa lubuskiego zmniejsza się, natomiast wzrasta liczba osób starszych w wieku powyżej 60 lat. W roku 2017, procentowy udział osób starszych wynosił 23,9%. Prognoza na rok 2050 przewiduje, że 40,6% populacji województwa będzie w wieku powyżej 60 lat. Już dziś niezbędne jest kompleksowe oraz efektywne zaprogramowanie działań publicznych, wobec seniorów. Rząd uznał politykę społeczną wobec osób starszych za jeden z priorytetów.

ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB STARSZYCH – 2030. BEZPIECZEŃSTWO - UCZESTNICTWO - SOLIDARNOŚĆ

Program "Polityka społeczna wobec osób starszych do roku 2030" wyznacza najważniejsze kierunki polityki senioralnej. Bezpieczeństwo, uczestnictwo, solidarność to trzy filary założeń polityki społecznej wobec osób starszych. 

Program  zawiera szczegółowe rozwiązania, we wszystkich najważniejszych sferach życia seniorów. Uwzględnia poziom samodzielności osób starszych. Wskazuje zarówno konkretne obszary działań jak i podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za ich realizację. Bezpieczeństwo, zdrowie, przeciwdziałanie samotności, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, dostosowanie infrastruktury - to idee przyjętej strategii dla seniorów.

Główne cele polityki społecznej wobec osób starszych to:

 • Podnoszenie jakości życia
 • Umożliwienie pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi
 • Zapewnienie bezpieczeństwa
 • Usprawnienie działań instytucji publicznych.

Realizacja założeń polityki społecznej wobec seniorów przyjętej przez Stały Komitet Rady Ministrów przewiduje działania w kilku obszarach mających na celu:

 • ukształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie;
 • umożliwienie seniorom aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym
  i gospodarczym;
 • promowanie zdrowia, dostęp do diagnostyki i leczenia;
 • przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych;
 • tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej;
 • edukowanie zarówno kadry opiekuńczej, medycznej jak i całego społeczeństwa.
 

PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ NA LATA 2015-2020

Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” oraz Klubów „Senior+”.
Na terenie województwa lubuskiego, aktualnie, działa 10 placówek „Senior+”. Placówki oferują łącznie 295 miejsc (5 dziennych domów i 5 klubów). W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018 r. utworzonych zostanie jeszcze 11 placówek „Senior+”. W województwie lubuskim, będzie funkcjonować 21 placówek „Senior+” dla 572 seniorów (10 dziennych domów i 11 klubów). Łącznie ze środków z rezerwy celowej, województwo lubuskie otrzymało w br  2.752.491 zł. 

PROGRAM OPIEKA 75+”

Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób powyżej 75 roku życia zamieszkałych w gminach do 60 tysięcy mieszkańców. W województwie lubuskim do programu Opieka 75+ przystąpiło 16 gmin. Łącznie ze środków z rezerwy celowej, województwo lubuskie otrzymało 233.024 zł.

RZĄDOWY PROGRAM na rzecz AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020  (ASOS)

Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych,  zagospodarowanie ich potencjału i umożliwienie aktywności społecznej. W ramach programu ASOS organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotację na realizację projektów społecznych aktywizujących osoby starsze w ramach czterech priorytetów:

 • edukacja osób starszych,
 • integracja międzypokoleniowa,
 • partycypacja społeczna seniorów
 • usługi społeczne dla osób starszych.

Na realizację Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
w województwie lubuskim latach 2016 – 2018 przeznaczono kwotę 4,83 mln złotych
do podziału na 52 projekty, w których uczestniczyło 11.655 seniorów.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (FEAD)

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). W roku 2018 wzrosło kryterium dochodowe tego programu do 200%. Zmiany te, włączyły do programu, grupę osób starszych o najniższych dochodach. Program realizują: Bank Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas, Polski Czerwony Krzyż. Klienci programu otrzymują; artykuły spożywcze (m.in. warzywa, owoce, mięso, wędliny, nabiał,). Mogą uczestniczyć w warsztatach nt. zdrowego odżywiania czy zarządzania budżetem domowym. Obecnie 78 lubuskich gmin tj. - 95% gmin uczestniczy w realizacji programu. Liczba osób korzystających - w tym samym okresie - wzrosła o  131%. W 2015r. było to 20.013 osób, a w 2018r. – 46.329 osób.

SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB STARSZYCH

W województwie lubuskim od kilku lat obserwujemy wzrost zapotrzebowania na pomoc osobom starszym. Zmienia się profil klienta, który korzysta z pomocy społecznej. Stopniowo spada odsetek osób korzystających z powodu ubóstwa, a wzrasta liczba klientów, którzy potrzebują wsparcia na skutek niepełnosprawności, czy długotrwałej choroby. Niepełnosprawność i długotrwała choroba zaraz za ubóstwem są głównym powodem przyznawania pomocy – z powodu niepełnosprawności w 2017r. z pomocy skorzystało łącznie 15.112 klientów. Odsetek tych klientów stale wzrasta, w 2016 r. klienci ci stanowili 37% ogółu osób objętych wsparciem, w 2017r. już 39%. W tej grupie znaczna część klientów to osoby starsze. W roku 2017 świadczenia z pomocy społecznej otrzymywało 7187 emerytów i rencistów województwa lubuskiego, jest to wzrost o ponad 5% w stosunku do roku 2016.

 W ramach obowiązujących przepisów seniorom oferowana jest pomoc:

- całodobowo, w następujących placówkach:

 • domach pomocy społecznej – w województwie lubuskim funkcjonują 23 domy pomocy społecznej, które zapewniają 2348 miejsc. Pomimo, że tylko 5 formalnie działa na rzecz osób w podeszłym wieku, osoby takie dominują niemal we wszystkich tego typu placówkach. Na koniec roku 2017 w domach pomocy społecznej przebywało 1451 osób w wieku powyżej 61 lat. Od  2014 do 2017r. - w przedziale wiekowym od 61-74 lat – nastąpił wzrost o 9,4%. Pogarsza się również sprawność mieszkańców lubuskich domów pomocy społecznej i wzrasta zapotrzebowanie na tą formę pomocy. Wg danych na koniec sierpnia 2018 r. na miejsce w DPS oczekiwało 296 osób, z czego 21,3 % to osoby oczekujące na DPS o profilu dla osób w podeszłym wieku. Na bieżącą działalność Domów przeznaczone są środki również z budżetu państwa – w br w wysokości 24.670.272 zł, w tym w przypadku uprawnionych osób w podeszłym wieku jest to kwota 1.882.093 zł;  
 • całodobowych placówkach prowadzonych w ramach działalności gospodarczej - zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Funkcjonuje 6 tego typu placówek - oferują 179 miejsc. Najwięcej osób przebywa w placówkach o profilu dla osób w podeszłym wieku. Są to najczęściej osoby starsze, niesamodzielne, zależne;
 • rodzinnych domach pomocy - istnieją dwa rodzinne domy pomocy społecznej, które dysponują maksymalnie 16 miejscami. Przebywają tam najczęściej osoby skierowane z gminy, na której usytuowany jest Dom.

- w środowisku zamieszkania poprzez:

 • usługi opiekuńcze - systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy na koniec roku 2016  korzystało 2753 osób, a na koniec roku 2017 – 3036 co daje wzrost o 10, 3 %. Wg danych na koniec 2017r. z usług opiekuńczych korzystają głównie osoby powyżej 70 roku życia (76% korzystających), wzrost o 2 pkt. procentowe w stosunku do roku 2016. Najwięcej osób, którym świadczone są usługi opiekuńcze, ma od 80 do 89 lat, tj. 1213 osób (prawie 42% ) w 2017 r., wzrost do roku 2016 o 12% (1085 osób);
 • dzienne domy pomocy - zapewniają wsparcie osobom, które ze względu na wiek lub chorobę wymagają częściowej opieki i pomocy - w województwie lubuskim funkcjonuje 9 takich placówek, które oferują 337 miejsc.

Warsztaty pn. „Technologiczny Lubuszanin”2018-10-08

Już po raz kolejny Biuro Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprasza Lubuszan 50+ do Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. na wydarzenie pn. „Technologiczny Lubuszanin”.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wnioski na 2019 rok. 2018-10-08

Przypominamy, że 20 listopada 2018 r. upływa termin składania przez Organy prowadzące wniosków na rok 2019 w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".
12-latek w piżamie w środku nocy na drodze. Pomógł kierowca ciężarówki i dzielnicowi2018-10-08

Była godzina 2 w nocy, a temperatura nie wiele wyższa od zera, w takich właśnie okolicznościach uwagę kierowcy ciężarówki zwrócił chłopiec w piżamie idący drogą krajową nr 22.
Natychmiastowa reakcja i profesjonalna pomoc. Policjanci uratowali życie 20-latce2018-10-08

Sierż. szt. Paweł Hentsz oraz st. post. Damian Pendulak z ogniwa patrolowego żarskiej komendy natychmiast rozpoczęli poszukiwania 20-latki, która wyszła z domu oświadczając, że odbierze sobie życie.
Katedra, historia jednego pożaru - projekcja filmu2018-10-08

Pożar katedry, w wyniku którego spłonęło kilka kondygnacji, w tym część zabytkowej wieży z XVII wieku wybuchł w czasie ubiegłorocznego święta miasta. Cenny zabytek, ratowało kilkuset strażaków.
Pomnik prałata Andrzejewskiego2018-10-08

Na placu Starego Rynku, przy białym krzyżu – upamiętniającym opór wobec władz komunistycznych, odsłonięto w niedzielę pomnik kapelana gorzowskiej "Solidarności" księdza prałata Witolda Andrzejewskiego.
Gorzowski Duathlon2018-10-08

W niedzielę odbył się II Gorzowski Duathlon, wydarzenie łączące bieganie i jazdę na rowerze. Na starcie stanęło ponad 170 miłośników biegania i dwóch kółek, którym sygnał do startu dał prezydent miasta Jacek Wójcicki.
Nie żyje Władysława Staryszak2018-10-08

5 października w wieku 75 lat odeszła od nas po ciężkiej walce z chorobą Władysława Staryszak. Z gorzowską oświatą i kulturą związana od ponad pół wieku.
Kolejne wsparcie rządu na remont gorzowskiej Katedry2018-10-05

Wojewoda Władysław Dajczak przekazał informację o decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego o przyznaniu, z ogólnej rezerwy budżetu państwa, kolejnych pieniędzy na przeprowadzenie prac remontowych Katedry. Tym razem jest to kwota 2 mln zł.
Dobowy raport bezpieczeństwa w Lubuskiem. Raport za 04.10.2018r.2018-10-05

Raport dotyczący działalności służb Wojewody Lubuskiego w trakcie minionej doby. (04.10.2018)
Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara w Filharmonii Gorzowskiej2018-10-05

Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara powraca po raz szósty w nowej, jesiennej odsłonie. Na spotkanie z muzyką ostatnich dwóch stuleci Filharmonia Gorzowska zaprosi już w październiku. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to Klasyka współczesności.
Startuje II edycja Duathlonu2018-10-05

W najbliższą niedzielę, 7 października w godzinach od 9.00 do 13.00 odbędzie się II edycja Gorzowskiego Duathlonu, wydarzenia łączącego bieganie i jazdę na rowerze.  Na starcie stanie ok. 250 miłośników biegania i dwóch kółek.
Dzięki policjantom 200 tys. zł wraca do właściciela2018-10-05

Nowosolscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy ukradli mieszkańcowi Nowej Soli ponad 200 tysięcy złotych. Dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy wydziału kryminalnego prawie cała kwota wróciła do właściciela. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci zabezpieczyli podrobioną odzież i papierosy warte ponad 700 tys. zł2018-10-05

W wyniku realizacji przeprowadzonej przez żarskich policjantów oraz funkcjonariuszy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Gorzowa Wlkp., zabezpieczono blisko 400 sztuk podrabianej odzieży oraz ponad tysiąc paczek papierosów bez akcyzy.

Powrót do góry strony

Wiadomości:

Ogłoszenia DrobneDodaj ogłoszenie

gorzow.com kraj artykuly 2020-02-18
Jaki prezent na urodziny - kompletny poradnik po oryginalnych prezentach urodzinowych

gorzow.com kraj artykuly 2020-02-14
Masz problem z niedoskonałościami cery? Sprawdź jak oczyścić i pielęgnować skórę twarzy bez wizyty u kosmetyczki

gorzow.com kraj artykuly 2020-02-13
Czy trzeba mieć wkład własny przy kredycie mieszkaniowym?

gorzow.com kraj artykuly 2020-01-23
Jesteś początkującym kierowcą? Sprawdź, jak obniżyć OC

gorzow.com kraj artykuly 2020-01-13
Rolety dachowe — praktyczny sposób na ochronę przed słońcem na poddaszu

gorzow.com kraj kabaret 2020-01-08
Klinika Skeczów Męczących - Kabaret Skeczów Męczących - Psychiatryk (Premiera)

gorzow.com kraj kabaret 2019-12-17
Sopocki Hit Kabaretowy 2019 - Neonówka - Zarobiony

gorzow.com kraj kabaret 2019-12-17
Kabaret Młodych Panów - Turyści

© 2018 Gorzow.com

^